ໜ້າຫລັກ – Home

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກແມ່ນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຂອງບັນດາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຂອງບຸກຄົນໂອທິສຕິກ. ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ຈາກກະຊວງພາຍໃນ ໃນວັນທີ 15.03.2012.
ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ປະຕິບັດງານຕາມວິໃສທັດຂອງສະມາຄົມ:
ບຸກຄົນໂອທິສຕິກສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ.

The Association for Autism is a non-profit association of parents and guardians of persons with autism registered by Ministry of Home Affairs of Lao PDR on 15.03.2012.
The association follows its vision:
Persons with autism can live a fulfilling life in an understanding environment.

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ມີສູນເພື່ຄົນໂອທິສຕິກ 2 ສູນ AfA operates 2 centers for children with autism