Shop – ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກສະເໜີສິນຄ້າ 2 ປະເພດ ຄື:
1. ສິນຄ້າ ທີ່ມີຄົນໂອທິສຕິກເຂົ້າຮ່ວມໃນການຜະລິດ
2. ສິນຄ້າ ອື່ນໆ
ລາຢໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຂາຍເຄື່ອງ ແມ່ນເຂົ້າໃນກອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ເດັກນ້ອຍໂອທິສຕິກ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນວຽກຂອງສະມາຄົມ.

ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈຢາກຊື້ ກະລຸນາໂທຫາ 030 5329045-47, ຂ21 330409