Job Vacancy / ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ – ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ

ພະນັກງານຂັບລົດ ພ້ອມກັບ ຜູ້ຮັກສາສະຖານທີ່ – 1 ຕຳແໜ່ງ
ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (ສພອ) ເປັນສະມາຄົມ ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນງານ ໂດຍຜູ້ປົກຄອງເດັກໂອທິສຕິກ. ສະມາຄົມ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນ ຕາມ ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 136/ພນ, ລົງວັນທີ 15/03/2012. ສພອ ມີຈຸດປະສົງ (1)ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໂອທິສຕິກໃນການສົ່ງເສີມສິດ ໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຝຶກແອບ ທີ່ເໝາະສົມ (2) -ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບໂອທິສຕິກ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາພິເສດ (3) ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ມະມາຊິກ. ເພື່ອຕອບສະໜອງການດຳເນີນງານຂອງຫ້ອງການ, ສພອ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຂັບລົດດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
ຮັບຜິດຊອບຂັບລົດ ຮັບສົ່ງນັກຮຽນ, ຂັບລົດຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ກົດຈາລະຈອນ ແລະ ຂັບລົດໃຫ້ປອດໄພ
ຕ້ອງຮັກສາລົດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະສະອາດ, ຕ້ອງໄດ້ກວດການນ້ຳມັນລົດຮັບປະກັນວ່າລົດຂອງ ສພອ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງເປັນປະຈຳ, ກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ເອກະສານລົດຕ່າງໆ
ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງລົດ, ອຸບັດຕິເຫດ, ການສູນເສຍອຸປະກອນ ຫຼື ອາໄຫຼ່ຂອງລົດ
ອານາໄມລົດ
ຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງນ້ອຍ ຢູ່ ສູນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ
ອານາໄມ ແລະ ຮັກສາເດີ່ນຂອງສູນໂອທິສຕິກ
ປະບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:
• ຈົບ ມ6 ຫຼື ສູງກ່ວາ
• ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ໃນການເປັນພະນັກງານຂັບລົດ
• ມີໃບຂັບຂີ່ປະເພດລົດຕູ້ ແລະ ໃບຂັບຂີ່ສາກົນ
• ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ແລະ ການສ້ອມແປງລົດ
• ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງສະຖານທີເຮັດວຽກ
• ສາມາດເຮັດວຽກນອກໂມງການ
• ມີຄວາມສະດວກທີ່່ຈະເດີນທາງ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງເປັນບາງເວລາ

ການສະໝັກ: ສົ່່ງໃບສະໝັກ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ( ໃບຊີລະປະຫວັດຫຍໍ້, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ສຳເນົາໃບຂັບຂີ່ ແລະ ສຳເນົາບັດປະຈຳໂຕ) ມາທີ່ ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ 010 ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງອີເມວມາທີ່ info@laoautism.org.
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ 021 330409
ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ : 26 ມັງກອນ 2015

Please Login to Comment.