Job Vacancy / ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ – ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ພະນັກງານຂັບລົດ ພ້ອມກັບ ຜູ້ຮັກສາສະຖານທີ່ – 1 ຕຳແໜ່ງ ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (ສພອ) ເປັນສະມາຄົມ ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນງານ ໂດຍຜູ້ປົກຄອງເດັກໂອທິສຕິກ. ສະມາຄົມ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນ ຕາມ ໃບອະນຸຍາດເລກທີ 136/ພນ, ລົງວັນທີ 15/03/2012. ສພອ ມີຈຸດປະສົງ (1)ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໂອທິສຕິກໃນການສົ່ງເສີມສິດ ໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຝຶກແອບ ທີ່ເໝາະສົມ (2) -ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບໂອທິສຕິກ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາພິເສດ (3) ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ມະມາຊິກ. ເພື່ອຕອບສະໜອງການດຳເນີນງານຂອງຫ້ອງການ, ສພອ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຂັບລົດດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮັບຜິດຊອບຂັບລົດ ຮັບສົ່ງນັກຮຽນ, ຂັບລົດຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ກົດຈາລະຈອນ ແລະ ຂັບລົດໃຫ້ປອດໄພ ຕ້ອງຮັກສາລົດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະສະອາດ, ຕ້ອງໄດ້ກວດການນ້ຳມັນລົດຮັບປະກັນວ່າລົດຂອງ ສພອ […]

Continue reading